Klub chovatelů
českých teriérů

Bonitační řád Klubu chovatelů českých teriérů

I. Úvodní ustanovení

1. Bonitační řád Klubu chovatelů českého teriéra (dále jen KCHČT) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český teriér (dále jen ČT)

2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě exteriérových a povahových znaků a vlastností v porovnání s platným plemenným standardem je vodítkem pro výběr chovných párů
3. Absolvování bonitace je v KCHČT základní podmínkou pro zařazení jedince do rejstříku chovných jedinců a platí pro celý život.

4. Bonitace ČT v KCHČT organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za její řádné provedení a uchovnění ČT dle platného Zápisního řádu KCHČT a Podmínek zařazování českých teriérů do chovu

II. Bonitační komise

1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČT + 2 členové KCHČT

2. Za KCHČT jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KCHČT. Ve výjimečném případě, pokud je bonitace organizována mimo akci pořádanou KCHČT a druhý člen chovatelské komise se na bonitaci z vážných důvodů bez možnosti omluvy nedostaví, může jej nahradit přítomný člen výboru KCHČT. V tom případě musí bonitační komise vyhotovit o změně složení bonitační komise zápis, který předá chovatelské komisi KCHČT.

3. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.

4. Členy bonitační komise za KCHČT i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje chovatelská komise KCHČT.

5. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu.

III. Bonitovaný jedinec

1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených nejpozději v den konání bonitace.

2. Bonitovaný jedinec by měl být ve výstavní kondici. Na bonitaci nemusí být jedinec připraven jako na výstavu, ale bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní

3. U importovaných jedinců zapsaných v plemenné knize je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi odkud byl vyvezen.

4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu.

IV. Bonitace

1. Bonitaci pořádá KCHČT minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.

2. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KCHČT.

3. Na žádost zaslanou alespoň 1 měsíc předem je možno uskutečnit individuální bonitaci. V tomto případě hradí majitel bonitovaného jedince kromě poplatku za uchovnění také veškeré náklady s bonitací spojené (úhradu za cestovné bonitační komise, poplatek rozhodčímu apod.).

4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.

5. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČT do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KCHČT

6. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
– chovný = odpovídající standardu
– nechovný = odporuje standardu

7. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační příspěvek

8. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
– v případě nedodržení Bonitačního řádu KCHČT
– v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KCHČT a jejich doplňujících ustanovení
– v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince

9. KCHČT povinen včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast.

V. Odvolání proti výsledku bonitace

1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti jiného posuzovatelem exteriéru. Rozhodnutí této komise je konečné a bez odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 11.5.2013 s okamžitou platností.

2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn . Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.

Podmínky zařazení českého teriéra do chovu

(příloha Zápisního řádu KCHČT platná od 11. 5. 2013)

– pes nebo fena jsou zařazováni do chovu na základě úspěšného splnění podmínek bonitace
– fena i pes mohou být pro chov použiti ode dne ukončení 15. měsíce věku
– věková hranice pro použití psa v chovu není omezená, jeho majitel však ručí za to, že pes je v dobré kondici a schopný krýt
– fena může být naposledy v chovu využita (kryta) v den, kdy dosáhla věku 8 let. Výjimku z této podmínky může klub povolit za předpokladu, že použití feny k chovu nebude na úkor jejího zdraví a fena byla asi 1 měsíc před předpokládaným krytím odborně vyšetřena veterinárním lékařem a k chovu doporučena. Výjimku lze využít nejdéle 12 měsíců ode dne, kdy fena dosáhla věku 8 let
– pes může krýt v kalendářním roce neomezený počet fen
– pes i fena mohou být k chovu použiti až po záznamu splnění podmínek pro zařazení do chovu v průkazu původu

Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada:

– kryptorchismus (psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku)
– entropium, ektropium
– předkus, podkus
– chybění více než 3 zubů
– chybění jednoho nebo více řezáků
– podkousnutý špičák (špička dolního špičáku směřuje přímo – kolmo do horního patra)
– obvod hrudníku vyšší než 50 cm
– váha nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg
– nepravidelný, trhavý, křečovitý pohyb (skotské křeče)
– anomálie ocasu (zálomek)
– zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas
– velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst
– více než 20 % bílé barvy, bílá lysina na hlavě
– žíhání dlouhé srsti u jedinců starších než dva roky
– bázlivost, hysterie, agresivita

Žádost o krycí listy:
Formuláře nutné ke krytí feny i k zápisu vrhu bývají součástí zpravodaje, jsou ke stažení na webových stránkách nebo o ně může majitel feny požádat poradce chovu. Krycího psa si majitel vybírá sám nebo požádá poradce chovu o jeho doporučení. Seznam chovných psů je součástí zpravodaje a je zveřejněn na internetových stránkách klubu.

Po krytí feny, po vrhu:
Majitelé psa i feny vyplní spolu krycí list, oba vyplní své adresy a podepíší se. Krycí list zůstane majiteli feny. Pokud se narodí štěňata, vyplní chovatel spodní část formuláře – přihlášku vrhu a odešle celý formulář do tří týdnů na adresu – Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice.. Ta zajistí přidělení tetovacích čísel pro štěňata a zašle chovateli žádanku s čísly. Chovatel dá vrh otetovat či očipovat a potvrzenou žádanku vrátí zpět paní Urbanové. Teprve na základě potvrzení o tetování/čipování štěňat lze vystavit pro vrh průkazy původu. Stáří štěňat při tetování musí být nejméně 42 dnů !!! Celý vrh musí být označen jednotně – buď tetováním, nebo čipováním.

Vyplňování přihlášky vrhu:
Jména štěňat musí začínat v každém vrhu vždy shodným písmenem a to vždy tím v abecedě, o kolikátý vrh té které chovatelské stanice se jedná. Tedy první vrh Českých teriérů začíná od A, druhý od B, atd. Jména štěňat řadíme za sebou podle abecedního pořadí druhých a dalších písmen ve jméně. Jméno štěněte smí mít maximálně 14 znaků. Vždy píšeme první všechny psy, pak teprve všechny feny. Chovatel je vždy ta osoba, na kterou je registrován chráněný název chovatelské stanice. Název chovatelské stanice píšeme vždy ve znění, v jakém byl chráněn a je uveden na registrační kartě chovatelských stanic. Druh srsti uvádíme dlouhá hedvábná, barva šedá nebo šedá se znaky ( žlutými nebo bílými ). Odstín barvy ani rozsah znaků není nutno uvádět. Přílohou přihlášky vrhu by měla být i kopie výstavní přílohy rodičů, pokud získali v poslední době nějaké výstavní tituly a chovatel je chce uvádět do průkazu původu štěňat.

Veškeré související dokumenty jsou k dispozici ZDE.

Podmínky a termíny bonitace 2024

Pro letošní rok naplánovalo vedení klubu bonitace:

Dny českého teriéra v Telči, sobota 4. 5. 2024.
Druhý termín: Klubová výstava v Lounech, neděle 22. 9. 2024.

Na bonitaci je potřeba psa/fenu předem přihlásit, pokud možno asi jeden měsíc před termínem konání akce. Přihláška je zveřejněna na klubových stránkách a členové, kteří nemají možnost si ji z našeho webu stáhnout, si o ni mohou napsat paní Martině Urbanové. Ta přihlášku zašle poštou. Je samozřejmě možné přihlásit psa/fenu až na místě bonitace. Poplatky za bonitaci se nezasílají předem – hradí se na místě.

Přihlášku, oboustrannou kopii PP, případně fotografie psa/feny zasílejte nejpozději 1 měsíc před termínem vybrané bonitace na adresu: Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice.

Úhrada: 500 Kč členové klubu, 700 Kč nečlenové klubu.

Každý bonitovaný český teriér bude pro potřeby klubové chovatelské evidence vyfotografován ve výstavním postoji. Jeden snímek bude ze strany, aby byl zachycen tvar hřbetní linie a nasazení ocasu a druhý zepředu, pro dokumentaci postavení hrudních končetin a tvaru a nesení ucha (viz vzor). Pokud majitel psa/feny má doma kvalitní fotografie svého českého teriéra v žádoucím postoji, může je dát klubu k dispozici. Klasické fotografie by měly být minimálně ve formátu 9 x 13 cm, barevné, lesklé. Pes na nich musí být co největší. Digitální asi 120 kB – 1 MB. Pro webové stránky i pro archiv budou samozřejmě použity ty fotografie, na kterých bude psa lépe vidět. Fotografie je nutno přiložit k přihlášce na bonitaci (digitální co nejdříve odeslat na adresu: hamentashen@volny.cz).

 

Pes/fena by měl být na bonitaci předveden alespoň v základním střihu, čistý, nezahmyzený a rozčesaný. Samozřejmostí by mělo být, že bude zdravý, v dobré kondici a ukázněný. Značně zatloustlému nebo neukázněnému jedinci může být bonitace odložena! Bonitační komise má právo odmítnout posoudit špinavého, zahmyzeného nebo neupraveného psa či fenu. Viditelně nemocné nebo zubožené zvíře nebude vůbec k posouzení připuštěno!

Věnujte také pozornost Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. K dispozici ZDE.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení