Klub chovatelů
českých teriérů

ORGANIZACE KCHČT

Klub chovatelů českých teriérů je specializovaný klub, který byl založen v roce 1990 z iniciativy tvůrce plemene pana Františka Horáka, který byl až do konce svého života jeho čestným předsedou. Klub má zhruba 80 – 100 členů z České republiky i ze zahraničí, převážně aktivních vystavovatelů a chovatelů.

KCHČT řídí chov českých teriérů v souladu s předpisy ČMKU a vede potřebnou chovatelskou dokumentaci. Organizuje klubové akce a  výstavy  českých teriérů a spolupracuje s ostatními organizacemi a spolky na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí. Klub vydává klubový zpravodaj, ve kterém informuje své členy o činnosti klubu a o veškerých poznatcích nutných pro jejich chovatelskou činnost a další odborný růst. Na veřejnosti a ve styku s institucemi a orgány reprezentuje a hájí zájmy majitelů a chovatelů českých teriérů.

Činnost KCHČT zajišťují orgány, volené na čtyři roky – výbor klubu, revizní komise a chovatelská komise.

Výbor klubu je pětičlenný, ve složení: předseda, jednatel, ekonom, poradce chovu a člen výboru. Řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi, vede členskou evidenci, zajišťuje  hospodaření klubu, organizuje klubové akce, navrhuje rozhodčí na výstavy pořádané v ČR a zodpovídá za řádné vedení agendy klubu.

Revizní komise je tříčlenná, ve složení: předseda a dva členové. Revizní komise má právo a povinnost kontrolovat veškerou činnost klubu včetně jeho hospodaření, provádět pravidelné i namátkové kontroly, kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, platných řádů klubu a usnesení členské schůze, seznamuje členskou základnu s výsledky své kontrolní a revizní činnosti a  předkládá jí svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Chovatelská komise je pětičlenná, v jejím čele stojí předseda, který je zároveň poradcem chovu. Chovatelská komise organizačně zajišťuje uchovňování českých teriérů a zodpovídá za řádné provedení uchovnění dle platného zápisního řádu klubu a podmínek pro zařazování českých teriérů do chovu. Výboru klubu předkládá návrhy na zlepšování chovatelské základny pro další období.

Psi a feny členů KCHČT jsou do chovu zařazováni bonitací, která se provádí minimálně 2x ročně při klubových akcích. Po dohodě s chovatelskou komisí je možná i individuální bonitace za úhradu nákladů. Pes i fena musí být v den bonitace nejméně 1 rok staří a měli by být ve výstavní kondici.

KCHČT pořádá každoročně počátkem května setkání milovníků českých teriérů – Dny českého teriéra . Tato akce začíná v pátek večer společnou večeří účastníků a zprávami o činnosti klubů v jednotlivých zemích. Každoročně se setkání účastní chovatelé z Anglie, Francie, Nizozemska, Německa a USA. Méně pravidelně přijíždějí majitelé ČT ze Skandinávie, Kanady a Austrálie. Sobota je zasvěcena rozpravě o standardu českých teriérů, úpravě srsti a různým soutěžím. Hlavní mezi nimi je Memoriál J. Bierhanzla, při kterém musí majitelé a psi prokázat svou souhru v různých disciplinách – poslušnost, stopa, aport atd. Sobotní večer tradičně tráví přítomní družným posezením u tomboly a bohatého občerstvení. V neděli vždy probíhá klubová výstava KCHČT se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz (mladý i dospělý) a Vítěz plemene. Ceny pro vítěze jednak zajišťuje klub, jednak je také v hojné míře přivážejí sponzoři z Čech i ze zahraničí. V rámci výstavy je pořádáno i mnoho soutěží nezávislých na posouzení rozhodčího, např. Memoriál Františka Horáka pro tři nejlepší jedince předvedené na výstavě, Cena pro nejlepšího vystavovatele chovatele – Cena českého teriéra, soutěž Dítě a pes a další.  Soutěže vyhlašují, posuzují a cenami odměňují sponzoři.   

KCHČT pořádá také speciální výstavu českých teriérů se zadáváním titulů CAJC, CAC, Vítěz plemene a Vítěz speciální výstavy a klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení