Klub chovatelů
českých teriérů

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH TERIÉRŮ

I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Klub chovatelů českých teriérů, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku: Mírová 639/56d, 103 00 Praha 10 – Kolovraty
3. Klub chovatelů českých teriérů, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Klub chovatelů českých teriérů, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je chov a rozvoj plemene český teriér.
Posláním spolku je zejména:
a) Sdružovat majitele, chovatele, držitele a příznivce plemene český teriér.
b) Odborně vychovávat a vzdělávat chovatele.
c) Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí.
d) Informovat členy o veškerých poznatcích nutných pro jejich chovatelskou činnost a další odborný růst.
e) Na veřejnosti a ve styku s institucemi a orgány reprezentovat a hájit zájmy majitelů a chovatelů českých teriérů
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

II.
Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
a) V souladu s předpisy ČMKU a FCI organizovat a řídit chov českých teriérů, zlepšovat chovnou základnu se zřetelem na zachování vlastností plemene dle platného standardu a upevňování zdraví chovaných jedinců.
b) Organizovat klubové výstavy a akce propagující a podporující českého teriéra a jeho chov.
c) Vést chovatelskou dokumentaci nutnou k chovu českých teriérů.
d) Vydávat klubový zpravodaj, vést webové stránky.
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Klub chovatelů českých teriérů, z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
Průkazem členství je členský průkaz.
2. Druhy členství:
a) Členství řádné: Vzniká přijetím přihlášky žadatele o řádné členství (s přiloženým dokladem o zaplacení členských poplatků) ekonomem klubu a následným schválením výborem klubu. Je možné společné členství manželů s jedním hlasovacím hlasem.
b) Členství čestné: Čestným členem klubu se na řádně zdůvodněný návrh výboru a po schválení členskou schůzí může stát osoba, která se významným způsobem zasloužila o chov a propagaci českých teriérů. Čestný člen nemá za povinnost hradit členské příspěvky a má hlasovací právo.
c) Členství přispívající: Vzniká přijetím přihlášky ekonomem klubu a následným schválením výborem klubu. Přispívající člen platí nižší členské příspěvky, ostatní povinnosti člena klubu plní jen podle svých možností, pokud se zúčastní členské schůze, má hlasovací právo. Jedná se především o cizí státní příslušníky.
3. Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. O konečném přijetí-nepřijetí takového žadatele rozhoduje členská schůze.
4. Zánik členství:
a) úmrtím člena; členství zaniká dnem úmrtí člena,
b) vystoupením člena na základě písemného sdělení výboru; členství zaniká dnem uvedeným jako den zániku členství v písemném sdělení vystupujícího člena; není-li den zániku členství stanoven, zaniká členství vystupujícího člena okamžikem doručení písemného sdělení výboru,
c) nezaplacením ročního členského příspěvku do 31.3. daného roku (případně v náhradní lhůtě do 30.5. daného roku) a ani v termínu určené výborem ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek, zaslané poštou nebo v elektronické podobě – členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty
d) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo navrhnout vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Konečné rozhodnutí o vyloučení člena schvaluje členská schůze na návrh výboru.
e) zánikem spolku
Při zániku členství se členský příspěvek ani jeho část nevrací.
5. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku
1) b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích atd.)
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
6. Povinnosti členů:
a) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
c) dodržovat stanovy a předpisy spolku a normativy ČMKU a FCI
d) umožnit kontrolu vrhu (chovu) pověřenému zástupci klubu, případně zástupci ČMKU
e) oznámit výboru do jednoho měsíce závažné změny související s členstvím v klubu (změna adresy včetně e-mailové, změna v držbě chovného jedince, jeho úhyn apod.)
f) řádně, odpovědně a aktivně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen,
7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
8. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti.
9. V souvislosti s chovatelskou agendou si spolek vyžádá souhlas majitelem psa/feny se zveřejněním jména a kontaktní adresy včetně e-mailové na webových stránkách a ve zpravodaji; ve zpravodaji současně i telefonního čísla.

IV.
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výbor
c) předseda
d) kontrolní a rozhodčí komise
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou 4 roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností nebo jeho odstoupením.

V.
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určení hlavní zaměření činnosti spolku
b) schvalování interních organizačních norem spolku a jejich změn
c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
d) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem
e) schvalování výsledku hospodaření spolku
f) volba členů výboru a členů kontrolní a rozhodčí komise;
g) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů
h) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku
ch) schvalování nepřijetí žadatele o členství nebo vyloučení člena spolku
2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, nejpozději však do 30.listopadu každého kalendářního roku.
3. Na žádost kontrolního orgánu spolku nebo nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
6. Ten, kdo zasedání svolal, může zasedání odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Přítomnost člena na členské schůzi lze nahradit plnou mocí. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
8. Nebude-li svolaná členská schůze usnášeníschopná z důvodu účasti méně než nadpoloviční většiny všech členů spolku, svolá výbor náhradní členskou schůzi za stejných podmínek jako u řádné členské schůze. Náhradní členská schůze je pak usnášeníschopná při jakémkoliv počtu jejích účastníků a jedná nadpoloviční většinou přítomných.
9. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
10. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze, a to v sídle spolku.

VI.
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Klubu chovatelů českých teriérů, z.s řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé funkční období.
2. Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů. Jménem spolku jedná předseda nebo člen výboru zodpovědný za danou oblast činnosti spolku a pověřený jednáním za spolek rozhodnutím výboru. Členové výboru, kteří jednají samostatně jménem klubu, jsou povinni informovat o svém jednání nejbližší výborovou schůzi.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku a pečuje o jeho rozvoj. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a normativů a rozhoduje o uložených kárných opatřeních. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně s tím, že další jednání výboru lze nahradit písemnou konferencí. Příspěvky z ní mají váhu zápisu z jednání výboru. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nejméně nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné, případně v elektronické podobě a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
6. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
d) přijímat žadatele za členy, navrhovat vyloučení členů
e) ) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
f) zpracovávat interní organizační normy spolku a navrhovat jejich změny
g) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr
h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

VII.
Složení výboru

Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění nebo může být udělena rozhodnutím výboru pro danou oblast činnosti spolku na určitou dobu funkčního období, nejdéle však po dobu výkonu funkce ve výboru spolku v daném volebním období.
2. Předseda je volen ze zvolených členů výboru na ustavující schůzi výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání nebo ověření zápisu, pokud byla jeho pořízením pověřena jiná osoba
b) svolání a vedení schůzí výboru;
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.
I ostatní funkce výboru jsou obsazovány volbou zvolených členů výboru na jednání výborové schůze.

Jednatel
1. Na základě pověření nebo plné moci zastupuje spolu s předsedou spolek před úřady a právnickými osobami a jedná jménem spolku.
2. Podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem spolku.
3. Vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení.
4. Zpracovává a podává zprávu o činnosti spolku.
5. Zhotovuje zápisy z členských schůzí.

Poradce chovu
1. Zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle platného standardu.
2. Vede přehledy chovných psů a fen a poskytuje potřebné informace.
3. Vystavuje krycí listy.
4. Eviduje, kontroluje a potvrzuje přihlášky vrhů a předává je ČMKU k vystavení průkazů původu.
5. Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti.
6. Informuje výbor o chovatelské činnosti a prostřednictvím klubového zpravodaje i ostatní členy spolku.
7. Je předsedou chovatelské komise spolku.

Ekonom
1. Vede finanční hospodaření spolku podle směrnic a pokynů
2. Odpovídá za řádnou evidenci a uložení všech finančních dokladů
3. Přijímá veškeré finanční hodnoty a provádí výplaty se souhlasem statutárního zástupce spolku, případně zmocněného člena výboru.
4. O všech příjmech a vydáních pravidelně informuje výbor spolku.
5. Ve lhůtách stanovených zákonem překládá finančním úřadům daňová přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky.
6. Zařizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu.
7. Spolu s předsedou, případně se zmocněným členem výboru, má dispoziční právo s běžným účtem.
8. Vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost.
9. Má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky.
10. Na základě předpokládané činnosti spolku v příštím roce vypracovává finanční rozvahu na další rok. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
11. Vede agendu přihlášek nových členů a evidenci členů spolku, vystavuje členské průkazy

Člen výboru
1. Je výborem pověřován plněním konkrétních úkolů a zabezpečováním činností, potřebných pro další činnost výboru i spolku.

VIII.
Kontrolní a rozhodčí komise
1. Kontrolní a rozhodčí komise má 3 členy. Členy kontrolní a rozhodčí komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní a rozhodčí komise si ze svého středu volí zástupce (předsedu) kontrolní a rozhodčí komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
2. Členství v kontrolní a rozhodčí komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s funkcí likvidátora. Členem kontrolní a rozhodčí komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
3. Úkolem kontrolní a rozhodčí komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru. Dále kontrolní a rozhodčí komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem (např. o placení členských příspěvků) a přezkoumává rozhodnutí o kárném opatření, uloženém výborem.
4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

IX.
Chovatelská komise
1. Chovatelská komise má 3 až 5 členů, jednání komise musí být přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Předsedou komise je poradce chovu, který je jmenován výborem spolku. Ostatní členy chovatelské komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku.
3. Členy chovatelské komise mohou být i členové ostatních orgánů spolku.
4. Při své činnosti se chovatelská komise řídí platnými řády klubu a ČMKU a standardem plemene
5. Chovatelská komise předkládá výboru klubu návrhy na zlepšování chovatelské základny pro další období.
6. Chovatelská komise organizačně zajišťuje uchovňování českých teriérů. Zodpovídá za řádné provedení uchovnění dle platného bonitačního a zápisního řádu spolku a podmínek pro zařazování českých teriérů do chovu.

X.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

XI.
Kárná opatření
1. Kárného provinění se dopustí:
a) kdo poruší ustanovení organizačních a chovatelských norem spolku
b) kdo poruší řády a směrnice FCI a ČMKU
c) kdo porušuje platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a neposkytuje zvířatům dostatečnou péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držením psů
d) kdo bez vážného důvodu nesplní povinnosti vyplývající z funkce v orgánech spolku, do které byl se svým souhlasem zvolen
e) kdo hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy spolku nebo jedná proti zájmům spolku a zájmům kynologie
f) kdo zatajuje závažné skutečnosti v oblasti chovu a dopouští se podvodů
2. Za určité kárné provinění může výbor uložit členovi spolku pouze jeden trest (nevztahuje se na rozhodnutí o nevydání průkazů původu pro štěňata).
3. Kárnými tresty jsou:
a) napomenutí
b) zákaz výkonu funkcí v orgánech spolku na 1-10 roků (rozhoduje členská schůze na návrh výboru)
c) dočasný zákaz chovu českých teriérů na dobu 1-10 let
d) trvalý zákaz chovu českých teriérů
e) dočasné vyloučení ze spolku až na dobu 10 let
f) trvalé vyloučení ze spolku
Konečné rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku schvaluje členská schůze na návrh výboru.
4. Kárné tresty se zveřejňují v klubovém zpravodaji v rozsahu: Jméno a příjmení, důvod a druh trestu.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze (viz kapit. V, odst. 7.) nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Klub chovatelů českých teriérů, z.s
3. Spolek Klub chovatelů českých teriérů, z.s vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Stanovy byly schváleny členskou schůzí KCHČT dnem 9.5.2015 s okamžitou platností.

 

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH TERIÉRŮ

Zápisní řád Klubu chovatelů českých teriérů (dále jen KCHČT ) plně vychází z platného Zápisního řádu ČMKU, jímž se řídí chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu. Upravuje konkrétní podmínky chovu českého teriéra (dále jen ČT) dle jednotlivých bodů Zápisního řádu ČMKU.
Úvodní ustanovení
Nedílnou součástí tohoto zápisního řádu jsou Podmínky zařazování českého teriéra do chovu , případně směrnice, které tento zápisní řád doplňují a upravují podle platné legislativy a potřeb klubu v souladu s ČMKU. Tyto směrnice mohou být v budoucnosti samostatně upravovány podle nově vzniklé situace

I. Chov a jeho řízení
1. Druhy chovu:
a) čistokrevná plemenitba
b) křížení ve smyslu předpisů FCI
2.Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU.
3.Plemeno český teriér je při ČMKU zastřešeno ve dvou klubech (KCHČT, KCHT), chovatel ale může zapisovat vrhy pouze v jednom z nich.

II. Chovní jedinci
1. Podmínky zařazení ČT do chovu jsou obsaženy v příloze tohoto Zápisního řádu KCHČT. (viz odkaz)
2.Podmínky zařazení ČT určuje klub, na návrh výboru je schvaluje členská základna.
3.Klub respektuje chovné jedince KCHT.

III. Krycí list
1. Pro plánované krytí chovné feny se v klubu (kromě sledovaných fen) nevystavují doporučení ke krytí. Chovatel si vybírá psa pro svou fenu sám, případně může požádat poradce chovu o radu.
2.Formulář potřebný k zápisu krytí a vrhu majiteli feny zašle na požádání poradce chovu, nebo si jej majitel stáhne z webových stránek klubu. Platnost formuláře není omezená.
3.Řádně vyplněný a podepsaný formulář přihlášky vrhu odešle chovatel do 3 týdnů po narození štěňat nebo 75 dnů po krytí při nezabřeznutí feny poradci chovu.

IV. Vrh
1.Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální je jeden vrh ročně.
2. Počet ponechaných štěňat ve vrhu při dodržení Podmínek zápisního řádu ČMKU není omezen.

V.Podmínky chovu nečlenů klubu
1.KCHČT umožňuje chov ČT i nečlenům klubu za předpokladu splnění smluvních podmínek a dodržení ustanovení Zápisního řádu.
2. Pro nečleny jsou stanoveny poplatky splatné předem:
– za uchovnění feny – psa po splnění podmínek pro zařazení do chovu : 500,-kč
– za administrativu spojenou s vrhrm a jeho zapsáním : 500,-kč

VI. Závěrečná ustanovení
1.Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu KCHČT chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2.Zápisní řád Klubu chovatelů českých teriérů byl schválen členskou schůzí klubu dne 10.5.2008 s okamžitou platností. Případné dodatky nebo změny tohoto řádu podléhají schválení členskou schůzí.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení