International dog show

Prague (CZ) 5.5.2012

Judge  B.Svajdova (CZ)

Results and photo by S.Pribylova

DOGS

teenager class

Exc.1,CAC, CACIB, BOB,V.BONB    FLERET Netolicka obora (Janek Melina Bohemica x Doubravka Netolicka obora),b.H.Matejekova,o.S.Pribylova

open class

Exc.1    DROBECEK od Fontanky (Angel Eyes Day Break x Hluchavka Hamentashen),b.Ing.D.Juricova,o.O.Vesela