Čerpání dotací pro plemeno český teriér, teorie i praxe.

         

Možnost čerpat dotace na tato plemena jsou přímo zakotvena v zákoně o myslivosti č.449/2001 v odstavci § 62.písmeno D. Výše příspěvku a metodika vyplácení se řídí nařízením vlády 30/2014. S účinností od 1.3.2014.

Dále text nařízení :

I. OBECNÉ PODMÍNKY finanční příspěvky, které se poskytují podle části třetí nařízení vlády, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Příjem žádostí a administraci finančních příspěvků, které se poskytují podle části třetí Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. zajišťují místně příslušná pracoviště Krajských agentur pro zemědělství a venkov (dále jen pracoviště), Žadatelé o poskytnutí finančního příspěvku podávají žádost na podatelnu toho pracoviště, pod které územně spadají příslušné obecní úřady s rozšířenou působností a tedy i honitba (žadatel). Pro kontrolu lze využít mapový server – Lesy – honitby ČR. U žádostí podle § 43 a § 44 je rozhodující adresa trvalého pobytu žadatele, • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 a § 44 doručí žadatel na příslušné pracoviště do 30. září kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku, žádosti o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 doručí žadatel na příslušné pracoviště do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku, pracoviště zaeviduje žádost ve spisové službě dnem přijetí, žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány, Nesplňuje-li žádost nebo její přílohy podmínky stanovené nařízením vlády nebo trpí - li vadami, pomůže KAZV žadateli nedostatky odstranit na místě, nebo vyzve žadatele k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit. Neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti do stanovené lhůty, bude řízení o žádost zastaveno, výše finančního příspěvku uvedených v § 37 až 40, v § 41 odst. 1 písm. a), v § 43 a §44 se určí jako součet součinů sazeb a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se stanoví ve výši 80% skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je plátce daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty, finanční příspěvky jsou přiznány všem žadatelům, kteří splní předepsané podmínky. S ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován, • žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji na celé koruny dolů, finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1 000 Kč, • žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn pracovištěm formou rozhodnutí. V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu, příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, příspěvek nelze poskytnout, byl – li stejný předmět příspěvku v témže roce podpořen z jiných veřejných zdrojů, včetně fondů EU. Při kontrole úhrady finančních příspěvků je nutné postupovat plně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 225/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a platnou metodikou ministerstva, 2 fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, žadatel potvrdí svým podpisem čestné prohlášení, které je součástí žádosti, v případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

1/ Finanční příspěvky na chov a výcvik národních plemen loveckých psů- § 43  

Ka1 – český teriér Kč/zkouška 2 000

Podmínky a požadavky:

• obecné podmínky přiznání příspěvku viz text výše,  

• úspěšné vykonání zkoušky z výkonu v roce podaní žádosti,

• příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa,

• výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu zkoušek,

• žadatel je majitel loveckého psa.

Přílohy k žádosti:

• potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu (viz příloha č. 8 k vyhlášce č. 244/2002 Sb.),

• doklad o existenci bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení účtu, potvrzením bankovního ústavu nebo výpis).

Jak to funguje v praxi:

Majitelé českých teriérů jsou v možnostech čerpat dotace pro své plemeno spíše neinformovaní. Tento fakt plyne bezesporu z toho, že mnoho chovatelů dnes již bere plemeno spíše jako společenské. Zkouška z výkonu není pro toto plemeno k zařazení do chovu potřebná. Což je myslím škoda, protože právě potřeba mít pro norování psa s kompaktním tělem. Měkčí srstí, která nelíná (není ji třeba upravovat náročným trimováním), klopeným uchem a přiměřenou ostrostí. Vedla  Františka Horáka ke šlechtění tohoto plemene. Za život psa je možné na jedince čerpat maximální částku dotace 6000 Kč. 2000,- při splnění lovecké upotřebitelnosti v disciplínách vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře (PZ zkoušky). 2000,- za zkoušky z dosledu spárkaté zvěře (BZ, BZH, BH, VZ). 2000,- za zkoušky z norování.

Jste-li majitel psa, je potřebné si vzít na úřad průkaz původu psa a kartičky potvrzující loveckou upotřebitelnost (obdržíte spolu s tabulkou po vykonání zkoušky).

O dotaci je možné požádat v krajských městech na odborech životního prostředí, tam případným zájemcům pomohou i s vyplněním potřebného formuláře, formulář je též běžně ke stažení na stránkách ČMMJ. Odbor životního prostředí čerpání dotací pouze administruje, dotace vyplácí ministerstvo zemědělství. Na základě osobní zkušenosti vím, že letos vůbec poprvé byla podána žádost o dotace pro plemeno český teriér (jihomoravský kraj). Částky jsou připsané na účty žadatelů po 30.září. Jestliže jsou zkoušky konané po 30. září, žádá se o dotaci v dalším kalendářním roce.

Na zkouškách z loveckého výkonu se jako rozhodčí s plemenem český teriér setkávám opravdu pouze výjimečně. Možnost čerpat dotace pro toto plemeno jsem do nedávna znal pouze teoreticky. Proto jsem se rozhodl při první možné příležitosti, podat pomocnou ruku při jejich získávání a věřte, že celý proces není nikterak složitý a vše se dá zvládnout i s vyplněním formuláře do 30 minut.

 

Arnošt Drmola chovatelská stanice Zdenard

www.zdenard.unas.cz