Bonitační řád Klubu chovatelů českého teriéra

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.  Bonitační řád Klubu chovatelů českého teriéra (dále jen KCHČT) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český teriér (dále jen ČT)

2.  Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě exteriérových a povahových znaků a vlastností v porovnání s platným plemenným standardem je vodítkem pro výběr chovných párů
3.  Absolvování bonitace je v KCHČT základní podmínkou pro zařazení jedince do rejstříku chovných jedinců a platí pro celý život.

4.  Bonitace ČT v KCHČT organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za její řádné provedení a uchovnění ČT dle platného Zápisního řádu KCHČT a Podmínek zařazování českých teriérů do chovu

II. Bonitační komise

1.  Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČT  + 2 členové KCHČT

2.  Za KCHČT jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KCHČT. Ve výjimečném případě, pokud je bonitace organizována mimo akci pořádanou KCHČT a druhý člen chovatelské komise se na bonitaci z vážných důvodů bez možnosti omluvy nedostaví, může jej nahradit přítomný člen výboru KCHČT. V tom případě musí bonitační komise vyhotovit o změně složení bonitační komise zápis, který předá chovatelské komisi KCHČT.

3. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.

4. Členy bonitační komise za KCHČT i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje chovatelská komise KCHČT.

 5. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu. 

III. Bonitovaný jedinec

1.  Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených nejpozději v den konání bonitace.

2.  Bonitovaný jedinec by měl být ve výstavní kondici. Na bonitaci nemusí být jedinec připraven jako na výstavu, ale bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní

3.  U importovaných jedinců zapsaných v plemenné knize je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi odkud byl vyvezen.

4.  Na bonitaci  přihlašuje majitel  psa/fenu u poradce chovu.  

IV. Bonitace

1.  Bonitaci pořádá KCHČT minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.

2.  Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KCHČT.

3.  Na žádost zaslanou alespoň 1 měsíc předem je možno uskutečnit individuální bonitaci. V tomto případě hradí majitel bonitovaného jedince kromě poplatku za uchovnění také veškeré náklady s bonitací spojené (úhradu za cestovné bonitační komise,  poplatek rozhodčímu apod.).

4.  Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.

5.  Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČT do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KCHČT

6.  Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = odpovídající standardu
- nechovný = odporuje standardu

7.   V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační příspěvek

8.   Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KCHČT
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KCHČT a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince

9.  KCHČT povinen včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. 

V. Odvolání proti výsledku bonitace


1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
2.  Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti jiného posuzovatelem exteriéru. Rozhodnutí této komise je konečné a bez odvolání.
 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1.  Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 11.5.2013 s okamžitou platností.

2.  V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn . Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.

 

PODMÍNKY  ZAŘAZENÍ ČESKÉHO TERIÉRA DO CHOVU

 

Příloha Zápisního řádu KCHČT platná od 11.5.2013

 

-        pes nebo fena jsou zařazováni do chovu na základě úspěšného splnění podmínek bonitace

-        fena i pes mohou být pro chov použiti ode dne ukončení 15. měsíce věku

-        věková hranice pro použití psa v chovu není omezená, jeho majitel však ručí za to, že pes je v dobré kondici a schopný krýt

-        fena může být naposledy v chovu využita (kryta) v den, kdy dosáhla věku 8 let. Výjimku z této podmínky může klub povolit za předpokladu, že použití feny k chovu nebude na úkor jejího zdraví a fena byla asi 1 měsíc před předpokládaným krytím odborně vyšetřena veterinárním lékařem a k chovu doporučena. Výjimku lze využít nejdéle 12 měsíců ode dne, kdy fena dosáhla věku 8 let

-        pes může krýt v kalendářním roce neomezený počet fen

-        pes i fena mohou být k chovu použiti až po záznamu splnění podmínek pro zařazení do chovu v průkazu původu 

Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada:

-        kryptorchismus (psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku)

-        entropium, ektropium

-        předkus, podkus

-        chybění více než 3 zubů

-        chybění jednoho nebo více řezáků

-        podkousnutý špičák (špička dolního špičáku směřuje přímo – kolmo do horního patra)

-        obvod hrudníku vyšší než 50 cm

-        váha nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg

-        nepravidelný, trhavý, křečovitý pohyb (skotské křeče)

-        anomálie ocasu (zálomek)

-        zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas

-        velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst

-        více než 20 % bílé barvy, bílá lysina na hlavě

-        žíhání dlouhé srsti u jedinců starších než dva roky

-        bázlivost, hysterie, agresivita

Žádost o krycí listy :

Formuláře nutné ke krytí feny i k zápisu vrhu bývají součástí zpravodaje, jsou ke stažení na webových stránkách nebo o ně může majitel feny požádat poradce chovu. Krycího psa si majitel vybírá sám nebo požádá poradce chovu o jeho doporučení. Seznam chovných psů je součástí zpravodaje a je zveřejněn na internetových stránkách klubu.

Po krytí feny, po vrhu :

Majitelé psa i feny vyplní spolu  krycí list, oba vyplní své adresy a podepíší se. Krycí list zůstane majiteli feny. Pokud se narodí štěňata, vyplní chovatel spodní část formuláře  - přihlášku vrhu a odešle celý formulář do tří týdnů na adresu  - Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice.. Ta zajistí přidělení tetovacích čísel pro štěňata a zašle chovateli žádanku s čísly. Chovatel dá vrh otetovat či očipovat a potvrzenou žádanku vrátí zpět paní Urbanové. Teprve na základě potvrzení o tetování/čipování štěňat lze vystavit pro vrh průkazy původu. Stáří štěňat při tetování musí být nejméně 42 dnů !!! Celý vrh musí být označen jednotně - buď tetováním, nebo čipováním.

Vyplňování přihlášky vrhu :

Jména štěňat musí začínat v každém vrhu vždy shodným písmenem a to vždy tím v abecedě, o kolikátý vrh té které chovatelské stanice se jedná. Tedy první vrh Českých teriérů začíná od A, druhý od B, atd. Jména štěňat řadíme za sebou podle abecedního pořadí druhých a dalších písmen ve jméně. Jméno štěněte smí mít maximálně 14 znaků. Vždy píšeme první všechny psy, pak teprve všechny feny. Chovatel je vždy ta osoba, na kterou je registrován chráněný název chovatelské stanice. Název chovatelské stanice píšeme vždy ve znění, v jakém byl chráněn a je uveden na registrační kartě chovatelských stanic. Druh srsti uvádíme dlouhá hedvábná, barva šedá nebo šedá se znaky ( žlutými nebo bílými ). Odstín barvy ani rozsah znaků není nutno uvádět. Přílohou přihlášky vrhu by měla být i kopie výstavní přílohy rodičů, pokud získali v poslední době nějaké výstavní tituly a chovatel je chce uvádět do průkazu původu štěňat.

Přihláška vrhu (Krycí list) ke stažení ZDE

Přihláška na bonitaci ke stažení ZDE

Chovatelský servis pro nečleny klubu :

Chovatelský servis pro nečleny klubu, spojený s odchovem štěňat je KCHČT poskytován na základě smlouvy, kterou je nutno ve 2 výtiscích doručit výboru klubu nejméně 1 měsíc před očekávaným krytím uchovněné feny.

Smlouva pro nečleny ke stažení ZDE

 

 

PODMÍNKY A TERMÍNY BONITACE 2018

 Pro letošní rok naplánovalo vedení klubu bonitace :

* Dny českého teriéra v Telči 6.5.2018

* Druhý termín: bude doplněn v Telči podle zájmu.

 

 Na bonitaci je potřeba psa/fenu předem přihlásit, pokud možno asi jeden měsíc před termínem konání akce. Přihláška je zveřejněna na klubových stránkách a ti členové, kteří nemají možnost si ji z našeho webu stáhnout, si o ni mohou napsat p.Martině Urbanové. Ta přihlášku  zašle poštou. Je samozřejmě možné přihlásit psa/fenu až na místě bonitace. Poplatky za bonitaci se nezasílají předem - hradí se na místě. 

Přihlášku, oboustrannou kopii PP, případně fotografie psa/feny zasílejte nejpozději 1 měsíc před termínem vybrané bonitace na adresu : Martina Urbanová, Bořislav 29, 415 01 Teplice.

Každý bonitovaný český teriér bude pro potřeby klubové chovatelské evidence vyfotografován ve výstavním postoji. Jeden snímek bude ze strany, aby byl zachycen tvar hřbetní linie a nasazení ocasu a druhý zepředu, pro dokumentaci postavení hrudních končetin a tvaru a nesení ucha (viz vzor). Pokud majitel psa/feny má doma kvalitní fotografie svého českého teriéra v žádoucím postoji, může je dát  klubu k dispozici. Klasické fotografie by měly být minimálně ve formátu 9 x 13 cm, barevné, lesklé. Pes na nich musí být co největší. Digitální asi 120 kB - 1 Mb. Pro webové stránky i pro archiv budou samozřejmě použity ty fotografie, na kterých bude  psa lépe vidět. Fotografie je nutno přiložit k přihlášce na bonitaci (digitální co nejdříve odeslat na adresu  :  hamentashen@volny.cz) .

    

Pes/ fena by měl být na bonitaci předveden alespoň v základním střihu, čistý , nezahmyzený a rozčesaný. Samozřejmostí by mělo být, že bude zdravý, v dobré kondici a ukázněný. Značně zatloustlému nebo neukázněnému jedinci může být bonitace odložena ! Bonitační komise má právo odmítnout posoudit špinavého, zahmyzeného nebo neupraveného psa či fenu. Viditelně nemocné nebo zubožené zvíře nebude vůbec k posouzení připuštěno !

 

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ

Českomoravské kynologické unie

Článek 1

Název a sídlo žadatele  

(1)     Tento řád ochrany zvířat při chovu byl zpracován a je určen pro Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, IČ 69781621, zastoupenou předsedou (kterým je volený funkcionář), tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz (dále jen „ČMKU“).

(2) ČMKU je sdružením právnických osob. Její činnost je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost. Seznam právnických osob - členů ČMKU je uveden v Příloze č. 1 tohoto řádu ochrany zvířat při chovu.

(3) Tento Řád je platný pro všechny členy ČMKU a jejich členy - fyzické osoby. Členové klubů jsou povinni se s tímto Řádem seznámit a řídit se jím. 

(4) Žadatel uvedený v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ,,Řád“).

Článek 2

Účel a cíle Řádu 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem Řádu je zabezpečení ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále informovanost chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů.

Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

Řád je základní normou pro zájmový chov plemen psů začleněných do ČMKU. 

(2) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Článek 3

Druh chovaných zvířat, biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky zvířat 

(1) Druh chovaných zvířat:

Pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď psovití – psovité šelmy (Canidae).

Chována jsou všechna  plemena psů popsaná jednotlivě standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných (tzv. národní plemena). Jedná se pouze o psy s průkazem původu. Seznam plemen a jejich zařazení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Řádu.

Podle vlastností je základní dělení plemen psů do celkem 10 skupin FCI následující:

Skupina I.                        Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů

Skupina II.                      Pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi

Skupina III.                     Teriéři

Skupina IV.                      Jezevčíci

Skupina V.                       Špicové a primitivní plemena

Skupina VI.                      Honiči, barváři a příbuzná plemena

Skupina VII.                     Ohaři

Skupina VIII.                    Retrívři, slídiči a vodní psi

Skupina IX.                       Společenští a doprovodní psi

Skupina X.                        Chrti

Úplný seznam plemen FCI je zveřejněn na adrese www.fci.be pod ikonou „standardy“.

Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvoří samostatnou skupinu.

Úplný seznam národních plemen zastřešených ČMKU je možno najít na adrese www.cmku.cz pod odkazem „plemena“. 

(2) Základní biologická charakteristika:

Pes je savec, masožravá šelma.

Smysly psa: vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný - slabší, pes vnímá barvy ne zcela shodně s člověkem.

Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá.

Sociální vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním chováním. Smečky jsou založeny na  hierarchickém rodinném principu s přirozenou dominancí rodičovského páru, což je při správné výchově dobře využitelné pro soužití s člověkem. Pes je teritoriální zvíře, především hlídač. Pro psa je přirozené lovecké chování a je pro něj typická spolupráce při lovu. Lovecké chování je u některých plemen  utlumeno.

Vztah k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých činnostech.

Kontakt psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný. 

(3) Fyziologické a etologické nároky podle věkové kategorie psů s přihlédnutím ke kohoutkové výšce a váze dosažené v dospělosti:

Nároky jednotlivých plemen psů jsou různé.Základní dělení psů podle kohoutkové výšky dosažené v dospělosti je na malá plemena do kohoutkové výšky 50 cm  a velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto základního dělení se zařazují psi a feny do chovu viz čl. 8 tohoto Řádu.

Podle váhy dosažené v dospělosti je základní dělení plemen následující:

- trpasličí plemena (v dospělosti do 5 kg), štěně do 6 - 7 měsíců věku

- střední plemena ( v dospělosti  do 25 kg), štěně do 12 měsíců věku

- velká plemena (v dospělosti do 40 kg), štěně do 18 měsíců věku

- obří plemena (v dospělosti nad 40 kg), štěně do 24 měsíců věku

Výše uvedenému schématu odpovídají nároky na častější krmení (až 6x denně) a druh potravy pro štěňata. Výživa rostoucího psa zvláště velkých a obřích plemen by měla zohledňovat prevenci nadměrně rychlého růstu a prevenci nadbytku vápníku v krmné dávce. Dospělí psi malých a trpasličích plemen jsou zpravidla velice živí, aktivní a potřebují velké množství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dávkou denně, což platí i pro plemena velká a obří, u kterých je ale v dospělosti energetická náročnost nižší. Pro psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný vyšší počet krmných dávek denně, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárokům kladeným na psa. Březí a kojící feny je také nutno krmit častěji, krmná dávka se zvyšuje až na dvojnásobek. Fenu v poslední třetině březosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou odpovídající štěněčí. Staří psi - psi začínají stárnout v závislosti na plemenu v různém věku. Obecně platí, že délka života u psů velkých plemen je kratší než u plemen malých. U velkých a obřích plemen se za seniora považuje pes ve věku od 7 let, u malých a trpasličích plemen až ve věku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, běžné fyziologické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutriční skladba potravy, 2 krmné dávky denně se doporučují. Psům v každém věku je nutné zajistit volný přístup k pitné vodě, dostatek volného pohybu a kontakt se smečkou (viz čl. 3 (2) tohoto Řádu). 

(4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psů jsou následující:

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace o kontrole zdraví a dědičných vlastností jsou popsány v čl. 5 (3) tohoto Řádu.

Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky i geneticky zdravých jedinců do chovu. Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co největší shoda jedince s požadavky, které na něj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen  FCI zpravidla obsahují klausuli: „Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování“). Výběr do chovu může být proveden nejdříve ve věku od 12 měsíců u malých plemen do kohoutkové výšky 50 cm a ve věku  od 15 měsíců u velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm. Podmínky pro chovné jedince viz čl. 8 tohoto Řádu. O zařazení jedince do chovu rozhodují odborníci z řad chovatelů a rozhodčích exteriéru psů a to jak na výstavách, tak na svodech mladých, bonitacích či popisných přehlídkách. Při zařazování jedince do chovu musí být přihlédnuto ke stanovisku veterinárního lékaře, při posuzování eventuelních dědičných vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.

Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědí standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědí však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by následně mohlo nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a nemohou být utráceni. Viz čl. 5 (4). 

(5) Chovatel musí být schopen:

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,

b) zjistit změny v chování psů,

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů.  

Článek 4 

Objekty, zařízení a vybavení pro chov psů 

Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen psům zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít v držení pouze takový počet psů, o které je schopen se řádně starat, zajistit jim individuální péči a dostatek pohybu. Starým a nemocným psům musí zajistit zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím fenám a štěňatům. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou.

(1)  Zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně jsou následující:

Držení a chov psů v bytě.

Tento Řád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou především společníci lidí a jsou zpravidla chováni v bytě chovatele, drženi v  bytě držitele. Takto držení psi nesmí být trvale umístěni v uzavřené kleci. To je přípustné pouze v mimořádných případech a na dobu nezbytně nutnou (např. onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně. Psům je nutno umožnit základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro pobyt v bytě musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20º C). Psům musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpočinek  Psi musí mít trvale zajištěn přístup k pitné vodě. Pro březí, rodící a kojící feny je bezpodmínečně nutné zajistit nerušené místo. Zřízení porodního boxu a boxu pro fenu se štěňaty se doporučuje. Štěňatům, která dosud nemají termoregulační schopnost, je nutno zajistit odchov v místnosti s teplotou 25 - 30º C bez průvanu. 

Držení a chov psů mimo byt.

Psy je dále možno držet ve vhodných uzavřených prostorách mimo byt, např. v psincích a nebo v částečně otevřených prostorách - v boxech a kotcích. 

a)      velikost prostor je následující :

Držení a chov psů v klecích – minimální rozměry zařízení

výška psa v kohoutku v cm

min. plocha podlahy klece

na 1 psa v m²

min. výška klece v cm

30

0,75

60

40

1,00

80

70

1,75

140

Držení a chov psů v boxech – minimální rozměry zařízení

hmotnost psa

v kg

min. plocha podlahy boxu pro 1 psa v m²

minimální plocha přilehlého výběhu na 1 psa v m²

do 3 psů

více než 3 psi

do 6

0,5

0,5

0,5

6 - 10

0,7

1,4

1,2

10 - 20

1,2

1,6

1,4

20 -30

1,7

1,9

1,6

nad 30

2,0

2,0

1,8

                    

b) vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat je následující:

Drženým psům musí být poskytnuta alespoň jedenkrát denně možnost volného pohybu mimo klec či box, pokud možno na volném prostranství v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách např. při nepříznivém počasí je možný. Plochy určené pro výběh musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Psům musí být umožněna základní biologická potřeba vyměšování několikrát denně. Jejich výkaly musí být z klecí a boxů pravidelně odstraňovány. Boxy a klece musí být udržovány čisté, suché a bez parazitů. Psi nesmí být v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzavřených prostorách, musí zde být zajištěn přístup denního světla, musí být zamezeno vlhkosti a průvanu. Požadovaná teplota 18 - 20º C. Každý pes musí mít zajištěn tepelně izolovaný prostor na odpočinek. V kleci či boxu musí být napáječka nebo miska s pitnou vodou.

c) povrch použitých prostor je následující:

Podlahy klecí a boxů nesmí být mřížové, pokud jsou takové, celá plocha musí být pokryta vhodným materiálem, který zamezí propadnutí tlapky (např. koberec, vhodné materiály ze dřeva, papíru a kombinací obou, zdravotně nezávadné). Dělící stěny mezi boxy musí být utvářeny tak, aby se psi nemohli vzájemně poranit. Snadné čištění a možnost dezinfekce povrchů je nutná. Chovatelská zařízení musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno zranění a utrpení zvířat.

d) prostor je zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy a je zajištěno zastínění, a to takto (týká se zejména boxů):

Psi musí mít možnost volného přístupu k chráněnému místu, kde najdou útočiště před extrémními teplotami a dalšími vlivy počasí. V boxu je umístěna vhodná, pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpočinek. Velikost boudy odpovídá tělesným rozměrům psa. Pes musí mít možnost si v boudě pohodlně lehnout a postavit se.

e) způsob a četnost denního krmení a napájení je následující:

Psi musí mít trvale volný přístup k čisté pitné vodě. Četnost krmení odpovídá plemenu a věku. Základní schéma: štěňata do věku 1/2 roku cca 6x denně, mladí psi ve vývoji, psi v pracovním výcviku a březí feny cca 2x denně, dospělí jedinci 1x denně, staří psi cca 2 x denně. Podrobnější schéma krmení viz článek 3. (3). Častější krmení - rozložení denních krmných dávek je možné.

f) nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou následující:

Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce v množství dle plemene, kde základním kriteriem je velikost psa. Základní složení tvoří cca 60% masa a 40% přílohy. Krmení je možno připravovat individuálně, jako vařenou stravu, kdy základem je čerstvé maso, zmrazené masové polotovary a příloha jako rýže, ovesné vločky či těstoviny. Doporučuje se tuto stravu doplňovat krmnými a vitamínovými doplňky. Dále je možné krmit vhodnými průmyslovými krmivy (granule pro psy, psí konzervy), které tvoří kompletní, vyváženou stravu. Podávání vitamínových doplňků je nutné u méně kvalitních průmyslových krmiv. V případě podávání superprémiových krmiv jsou vitamínové doplňky nevhodné. Dávkování doporučuje výrobce průmyslového krmiva. 

(2) Psi mají k dispozici tato zařízení:

Vhodný box či klec, vyhrazené místo na ochranu před nepříznivými vlivy počasí, místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských zařízeních, kde je ustájeno více jedinců se musí zřídit porodní boxy a oddělená místa pro kojící feny se štěňaty. V těchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30ºC pro malá štěňata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být světlé (denní světlo), čisté, suché a bez průvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která umožňuje bezproblémový odchov štěňat. Rozměry se řídí velikostí plemene. Bedna musí být opatřena vhodným, snadno dezinfikovatelným a čistitelným povrchem a snadno měnitelnou podestýlkou (látka, sláma,...). Fena musí mít dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opatřit zarážkou (podle velikosti štěňat), pod kterou se mohou štěňata schovat a ochránit se tak proti zalehnutí fenou. 

(3) Zamezení úniku psů z chovatelského zařízení:

Chovatelské zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo možné předejít nechtěnému úniku psů mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, boxů a chovatelských zařízení je nutno zajistit proti nechtěnému otevření zevnitř. Výběhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nepřekonali je. Majitel chovatelského zařízení je povinen pravidelně kontrolovat kvalitu zařízení a zajistit včas opravy tak, aby úniku psů předešel. 

(4) K desinfekci a čištění jsou používány nedráždivé látky a prostředky. V době provádění desinfekce nemají zvířata přístup do prostoru, kde je desinfekce prováděna. 

(5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:

a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;

b) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psům, kteří se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou;

c) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob;

d) při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem;

e) osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty,

f) osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací,

g) chovatel zabezpečí hygienu, výživu a bezvadný zdravotní stav psů, u seniorů a hendikepovaných psů co nejlepší zdravotní stav,

h) chovatel zajistí odborné služby veterinárního lékaře, zejména pravidelné prohlídky a očkování držených psů.

Článek 5

Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody

 (1) K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky:

kromě zajištění vhodného prostoru a krmení viz čl. 4 je povinností chovatele zajistit psu povinné každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře. Chovatel - držitel psa je povinen pravidelně kontrolovat:

- čistotu a zdravotní stav uší a očí,

- kůži a srst na výskyt vnějších parazitů,

- chrup a dásně s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zánět, zubní kámen...)

- délku drápků

- případně stav análních žlázek. 

(2) Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je zajišťována takto:

- zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou,

- zvýšenou kvalitou a četností denních dávek krmiva,

- zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele,

-   pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na počet štěňat, zajištěním kojné   feny nebo umělé výživy pro štěňata,

- zajištěním pohody feny a vrhu viz čl. 4. (2) tohoto Řádu. 

(3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků:

Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky.

Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je:

- stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),

- stupeň luxace čéšky (LP),

- kontrola dědičných očních chorob (např. PRA)

- kontrola srdečních onemocnění

a další dle problematiky jednotlivých plemen. 

(4) Psi, kteří nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem ať už se týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou zařazeni do chovu, působí zpravidla jako společníci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci či lovu. Nároky na ně kladené musí být přizpůsobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou být utráceni. 

(5) V chovu chovatel zajistí:

a) veterinární péči a prevenci formou zabezpečení pravidelných veterinárních prohlídek, které provádí veterinární lékař,

b) udržování ideálního výživného stavu psů používáním kvalitního krmiva,

   c) pohodu psů vhodným ustájením, kontaktem s člověkem a jinými psy, nerušeným  odpočinkem, zajištění kontaktu s ostatními zvířaty,

d) očkováním - ze zákona je povinná každoroční opakovaná vakcinace proti vzteklině, další očkování dle dané nákazové situace a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře.

e) pravidelná odčervení profylaktická 2 - 4x ročně, léčebná při výskytu vnitřních parazitů. 

(6) Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním (ucho nebo slabina) nebo čipováním. Obojí označení je možné. Zda bude pes označen čipem nebo tetováním a lokalizaci tetování určí členský subjekt ČMKU - chovatelský klub, který řídí chov plemene. Umístění čipu je jednotné, na krku z levé strany. 

(7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považuje výslovně za týrání.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. Toto ustanovení považuje za propagaci týrání zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné akci. Na akcích ČMKU je zakázáno předvádění psů s kupírovanýma ušima. 

Článek 6

Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulaci populace 

(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékař. 

(2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze:

- slabost,

- nevyléčitelná nemoc,

- těžké poranění,

- genetická nebo vrozená vada,

- celkové vyčerpání nebo stáří zvířete,

jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. 

(3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení). 

Článek 7

Přeprava zvířat  

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  

(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

a) Přeprava autem.

Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný.  Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

b) Přeprava v přívěsných vozících aut.

Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).

c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu.

Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud  cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 7 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).

d) Přeprava hromadnou dopravou.

Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.

e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.

Toto je povoleno pouze výjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

f) Letecká přeprava.

Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu,  musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř. 

(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. 

(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.  

Článek 8

Podmínky pro chovné psy a feny 

Základní podmínky pro chov psů jsou následující:

a) věkové omezení chovných zvířat, které je

-       u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),

 - u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),

b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení  veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,

c) umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999), se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem,

d) během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,

e) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata,

f) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je 1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh,

g) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.  

Článek 9

Platnost a účinnost Řádu 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny. 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat. 

(3) Tento Řád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní řád ČMKU schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20. 09. 2000 pod č.j. 1020/459/Ř/00. 

(4) Porušením výše uvedených ustanovení tohoto Řádu se chovatelský klub, chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ČMKU.

 

Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 č.j. 3523/2005-11020.