HISTORIE

Český teriér je produkt záměrného křížení skotského a sealyham teriera, které prováděl pan František Horák z Klánovic od roku 1949. V roce 1963 byl český teriér jako první české plemeno psů uznán Mezinárodní kynologickou federací ( FCI ).

Důvody, které vedly k vytvoření českého teriéra byly dva :

1) získat nové plemeno psů, které by v sobě slučovalo dobré znaky a vlastnosti výchozích - bylo ovladatelné, klidné, vytrvalé, s klopeným uchem po sealyhamovi a přitom dobře pigmentované a lovecky využitelné po skotovi.

2) ověřit teoretický předpoklad, že lze vyšlechtit zcela nové plemeno psů za použití minimálního počtu výchozích jedinců.

Vznik českého teriéra je zcela unikátní - pochází totiž pouze ze tří prarodičů - jedné feny skotského teriera a dvou psů sealyhamů, otce a syna. Během celého chovu plemene byla pouze jedenkrát použita regenerace a to jednou fenou sealyhama v letech 1984 a 1985. V současné době je český teriér chován v Austrálii, Belgii, Brasilii, Dánsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Kanadě, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku, USA a Velké Britanii.

 

ORGANIZACE KCHČT

Klub chovatelů českých teriérů je specializovaný klub, který byl založen v roce 1990 z iniciativy tvůrce plemene pana Františka Horáka, který byl až do své smrti jeho čestným předsedou. Klub má zhruba 80 - 100 členů z české republiky i zahraničí, převážně aktivních vystavovatelů a chovatelů.

KCHČT řídí chov českých teriérů v souladu s předpisy ČMKU a vede potřebnou chovatelskou dokumentaci. Organizuje klubové akce a  výstavy  českých teriérů a spolupracuje s ostatními organizacemi a spolky na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí. Klub  vydává klubový zpravodaj, ve kterém informuje své členy o činnosti klubu a o veškerých poznatcích nutných pro jejich chovatelskou činnost a další odborný růst. Na veřejnosti a ve styku s institucemi a orgány reprezentuje a hájí zájmy majitelů a chovatelů českých teriérů.

Činnost KCHČT zajišťují orgány, volené na čtyři roky – výbor klubu, revizní komise a chovatelská komise.

Výbor klubu je pětičlenný, ve složení : předseda, jednatel, ekonom, poradce chovu a člen výboru. Řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi, vede členskou evidenci, zajišťuje  hospodaření klubu, organizuje klubové akce, navrhuje rozhodčí na výstavy pořádané v ČR a zodpovídá za řádné vedení agendy klubu.

Revizní komise je tříčlenná, ve složení : předseda a dva členové. Revizní komise má právo a povinnost kontrolovat veškerou činnost klubu včetně jeho hospodaření, provádět pravidelné i namátkové kontroly, kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, platných řádů klubu a usnesení členské schůze, seznamuje členskou základnu s výsledky své kontrolní a revizní činnosti a  předkládá jí svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Chovatelská komise je pětičlenná, v jejím čele stojí předseda, který je zároveň poradcem chovu. Chovatelská komise organizačně zajišťuje uchovňování českých teriérů a zodpovídá za řádné provedení uchovnění dle platného zápisního řádu klubu a podmínek pro zařazování českých teriérů do chovu. Výboru klubu předkládá návrhy na zlepšování chovatelské základny pro další období.

Psi a feny členů KCHČT jsou do chovu zařazováni bonitací, která se provádí minimálně 2x ročně  při klubových akcích. Po dohodě s chovatelskou komisí je možná i individuální bonitace za úhradu nákladů. Pes i fena musí být v den bonitace nejméně 1 rok staří a měli by být ve výstavní kondici.

KCHČT pořádá každoročně počátkem května setkání milovníků českých teriérů - Dny českého teriéra . Tato akce začíná v pátek večer společnou večeří účastníků a zprávami o činnosti klubů v jednotlivých zemích. Každoročně se setkání účastní chovatelé z Anglie, Francie, Holandska, Německa a USA. Méně pravidelně přijíždějí majitelé ČT ze Skandinávie, Kanady a Austrálie. Sobota je zasvěcena rozpravě o standardu českých teriérů, úpravě srsti a různým soutěžím. Hlavní mezi nimi je Memoriál J. Bierhanzla, při kterém musí majitelé a psi prokázat svou souhru v různých disciplinách - poslušnost, stopa, aport atd. Sobotní večer tradičně tráví přítomní družným posezením u tomboly a bohatého občerstvení. V neděli vždy probíhá klubová výstava KCHČT se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz (mladý i dospělý) a Vítěz plemene. Ceny pro vítěze jednak zajišťuje klub, jednak je také v hojné míře přivážejí sponzoři z Čech i ze zahraničí. V rámci výstavy je pořádáno i mnoho soutěží nezávislých na posouzení rozhodčího, např.  Memoriál Františka Horáka pro tři nejlepší jedince předvedené na výstavě,  Cena pro nejlepšího vystavovatele chovatele - Cena českého teriéra, soutěž Dítě a pes a další.  Soutěže vyhlašují, posuzují a cenami odměňují sponzoři.   

KCHČT pořádá také speciální výstavu českých teriérů se zadáváním titulů CAJC, CAC, Vítěz plemene a Vítěz speciální výstavy a klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz.