XANTO KALIFA BOHEMICA

 18. 6. 2015 (Orfeus Kalifa Bohemica × Gera Kalifa Bohemica)

J. Sebera, Zbytky 302, 735 32 Rychvald, tel. 604 646 657, 737 320 096