VALENTYN KALIFA BOHEMICA

 30. 1. 2015 (Farcioch Day Break × Dorotka Kalifa Bohemica)

K. Seberov√°, Zbytky 302, 735 32 Rychvald + Jana Chalimoniuk, Sebranice 37, 679 31, tel. 739 444 300