CALIGULA KALIFA BOHEMICA

nar. 8. 11. 2018 (Krteček Kalifa Bohemica × Tamara Kalifa Bohemica)

V. Švejstil, V Lučinách 325/24, 360 06 Karlovy Vary